Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5600
Title: Khả năng hấp phụ phốt-phát (PO43-) của vật liệu tổng hợp từ tro trấu
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Keywords: Tro trấu
Hấp phụ
Nước thải (Làm sạch)
Khoa học môi trường
Rice hull ash
Adsorption
Sewage (Purification)
Environmental sciences
Vật liệu hấp phụ
Nano oxit sắt
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tổng hợp các mẫu vật liệu hấp phụ từ tro trấu; Nghiên cứu cấu trúc và thành phần của tro trấu thô và vật liệu hấp phụ tổng hợp từ tro trấu qua một số đặc trưng như diện tích bề mặt riêng, giản đồ XRD, phổ FTIR và ảnh chụp SEM/TEM; Khảo sát khả năng hấp phụ phốt -phát của vật liệu tổng hợp từ tro trấu dưới ảnh hưởng của các yếu tố như thời gian hấp phụ, Đánh giá khả năng hấp phụ phốt - phát của vật liệu tổng hợp từ tro trấu trong các điều kiện tối ưu đã khảo sát và so sánh với vật liệu khác; Thử nghiệm khả năng hấp phụ phốt - phát của vật liệu tổng hợp từ tro trấu đối với nước thải sinh hoạt
Description: Tài liệu kèm theo: Chuyên đề: Tổng hợp các hạt Nano từ nước phèn sắt và ứng dụng hấp phụ ion phốt- phát
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5600
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh - Phan Phuoc Toan.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.71 MBAdobe PDFView/Open
chuyen de kem theo.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn889.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.