Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5602
Title: Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý Asen từ tro trấu
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Toàn, Phan Phước
Keywords: Hấp phụ
Tro trấu
Nước ngầm
Khoa học môi trường
Adsorption
Rice hull ash
Groundwater
Environmental sciences
Vật liệu hấp phụ
Asen
Nano oxit sắt
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trình bày các vấn đề: Tổng hợp các mậu vật liệu hấp phụ asen từ tro trấu; Xác định thành phần, cấu trúc của tro trấu sau hoạt hóa và vật liệu hấp phụ thành phẩm thông qua phân tích các đặc trưng như: diện tích bề mặt riêng, giản đồ XRD, phổ FTIR và ảnh chụp SEM/TEM; Khảo sát khả năng hấp phụ asen trong mẫu nước ngầm thực tế thông qua các yếu tố ảnh hưởng như thời gian tiếp xúc, pH và hàm lượng FexOy/ tro trấu (RHA); So sánh khả năng hấp phụ giữa vật liệu hấp phụ từ tro trấu và vật liệu khác trên thị trường
Description: Tài liệu kèm theo: Chuyên đề 1: Đặc trưng và khả năng hấp thụ Metyl da cam của tro trấu hoạt hóa. Chuyên đề 2: Tổng hợp vật liệu FexMnyOz/ Tro trấu với hàm lượng sắt tẩm cao hấp thụ Asen trong nước ngầm
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5602
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao NCKH cap Truong_Che tao VLHP As tu RHA_final_28.12.2015.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn2.12 MBAdobe PDFView/Open
Chuyen de 1_NCKH 2015_final_28.12.2015.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.14 MBAdobe PDFView/Open
Chuyen de 2_NCKH 2015_final_28.12.2015.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.