Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5608
Title: Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và loại giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng của cây gừng đen (Kaempferia parviflora) ở vườn ươm
Authors: Diễm, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Công nghệ sinh học
Chất điều hòa sinh trưởng
Nuôi cấy mô thực vật
Nhân giống in vitro
Gừng
Nhân giống
Biotechnology
Growth Regulators
Plant tissue culture
Fertilization in vitro
Ginger
Propagation
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, TDZ và NAA đến khả năng nhân chồi của cây gừng đen in vitro; Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến sự hình thành rễ của cây rừng đen in viro; Nghiên cứu ảnh hưởng các loại giá thể lên sự sinh trưởng của cây gừng đen ở giai đoạn vườn ươm
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5608
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Diem. NCKH00256.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.