Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5618
Title: Nâng cao nhận thức, hành động về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trường Đại học An Giang trong giai đoạn hiện nay
Authors: Thanh, Nguyễn Hồ
Hải, Nguyễn Chí
Keywords: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Nhận thức
Sinh viên
Trường Đại học An Giang
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5618
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Ho Thanh- Nguyen Chi Hai.NCKH00323.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.