Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5642
Nhan đề: Ảnh hưởng tỷ lệ Mn/Cu đến hiệu quả oxy hóa CO của xúc tác Cuo trên chất mang OMS-2
Tác giả: Thành, Nguyễn Trung
Anh, Nguyễn Thị Quỳnh
Toàn, Phan Phước
Từ khoá: Kĩ thuật môi trường
Khí thải
Environmental engineering
Waste gases
Lưỡng oxit đồng
Oxit mangan
Oxy hóa khí CO
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất một cấu trúc vật liệu với tỷ lệ Cu/Mn phù hợp để có thể đạt được hiệu quả chuyển hóa CO tính trên một đơn vị khối lượng Cu tốt nhất
Mô tả: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (cấp trường)
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5642
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen Trung Thanh.NCKH00294.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.54 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.