Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5642
Title: Ảnh hưởng tỷ lệ Mn/Cu đến hiệu quả oxy hóa CO của xúc tác Cuo trên chất mang OMS-2
Authors: Thành, Nguyễn Trung
Anh, Nguyễn Thị Quỳnh
Toàn, Phan Phước
Keywords: Kĩ thuật môi trường
Khí thải
Environmental engineering
Waste gases
Lưỡng oxit đồng
Oxit mangan
Oxy hóa khí CO
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đề xuất một cấu trúc vật liệu với tỷ lệ Cu/Mn phù hợp để có thể đạt được hiệu quả chuyển hóa CO tính trên một đơn vị khối lượng Cu tốt nhất
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (cấp trường)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5642
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Trung Thanh.NCKH00294.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ tác giả để xem toàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.