Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5645
Title: Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam (1986-2010): Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
Authors: Hiện, Đỗ Thị
Keywords: Đảng cộng sản việt nam
Lãnh đạo
1986 - 2010
Abstract: Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra đường lối, tổ chức thực hiện bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam, đồng thời đề tài tổng kết những kinh nghiệm và bước đầu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc bảo đảm và phát triển các quyền cho nhân dân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5645
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Thi Hien.pdf
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.