Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5655
Title: Tuyển chọn, định danh vi khuẩn từ đất vùng rễ và nội sinh trong cây lúa mùa nổi có khả năng tổng hợp Indole - 3 - Acetic Acid (IAA) tại tỉnh An Giang
Authors: Xuân, Lý Ngọc Thanh
Keywords: Lúa mùa nổi
Chất điều hòa sinh trưởng
Khoa học cây trồng
Deepwater rice
Growth regulators
Crop science
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Tuyển chọn, định danh được 04 dòng vi khuẩn liên kết với cây lúa mùa nổi có khả năng tổng hợp IAA.
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp Khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5655
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ly Ngoc Thanh Xuan.NCKH00316.cap do 4.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn549.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.