Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5671
Title: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN Cơ sở
Authors: Minh, Lê Thiện
Liên, Trần Thị Kim
Hà, Nguyễn Thái Ngọc
Cọp, Nguyễn Văn
Keywords: Phát triển nông thôn
Xóa đói giảm nghèo
Dân tộc thiểu số
Người Khmer
Rural development
Government policy
Minorities
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Đánh giá thực trạng việc thực thi chính sách giảm nghèo, nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo; Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có hiệu quả.
Description: Nghiên cứu khoa học (Cấp Cơ sở)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5671
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thien Minh. T.T.K.Lien...NCKH00313.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.