Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5673
Title: Ứng dụng một số bài tập nâng cao sức mạnh bột phát cho nam sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục thể chất trong giờ học bóng chuyền trường Đại học An Giang
Authors: Thức, Đào Chánh
Loan, Đinh Thị Kim
Keywords: Giáo dục thể chất
Bóng chuyền
Thể dục thể thao
Sinh viên
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Description: NCKH của CB-GV (Cấp cơ sở)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5673
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Chanh Thuc - ĐTKLoan. NCKH00291.PDF
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.