Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5695
Title: Bộ máy chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam (1862-1945)
Authors: Kim, Nguyễn Bảo
Keywords: Lịch sử
Việt Nam
1862-1945
History
Vietnam
Lịch sử cận đại
Chính quyền Thuộc địa
Liên bang Đông Dương
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Làm rõ quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam, sự can thiệp của thực dân Pháp vào cấp làng xã và việc đào tạo, sử dụng đội ngũ quan cai trị ở Việt Nam
Description: Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5695
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Bao Kim.NCKH00362. capdo 4 .File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.