Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5718
Title: Nghiên cứu hiệu quả của một số bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trong giờ học bóng chuyền trường Đại học An Giang
Authors: Loan, Đinh Thị Kim
Keywords: Bóng chuyền
Huấn luyện
Giáo dục thể chất
Sinh viên
Volleyball
Coaching
Physical education and training
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Lựa chọn một số bài tập nâng cao hiệu quả chuyền bóng cao tay; Ứng dụng thực nghiệm một số bài tập đã lựa chọn; Đánh giá hiệu quả một số bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay
Description: Nghiên cứu khoa học của CB-GV (Cấp đơn vị)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5718
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH.Dinh thikimLoan.NCKH00328.cap do 4.File.pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn987.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.