Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5751
Title: Cải tiến qui trình nhân giống gừng (Zingiber officinale Rese) bằng phương pháp nuôi cấy
Authors: Huê, Huỳnh Trường
Keywords: Gừng
Nhân giống
Nuôi cấy mô
Abstract: Nghiên cứu nhằm tạo nhuồn gừng giống in-vitro, khảo sát nồng độ kích thích tố tối ưu cho việc nhân giống gừng và xây dựng qui trình nhân giống gừng trong điều kiện in vitro. Thực hiện với 4 thí nghiệm. Từ các kết quả thí nghiệm, xây dựng được quy trình nhân giống gừng bằng phương pháp nuôi cấy mô.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5751
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhTruongHue09.pdf
  Restricted Access
352.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.