Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5751
Nhan đề: Cải tiến qui trình nhân giống gừng (Zingiber officinale Rese) bằng phương pháp nuôi cấy
Tác giả: Huê, Huỳnh Trường
Từ khoá: Gừng
Nhân giống
Nuôi cấy mô
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm tạo nhuồn gừng giống in-vitro, khảo sát nồng độ kích thích tố tối ưu cho việc nhân giống gừng và xây dựng qui trình nhân giống gừng trong điều kiện in vitro. Thực hiện với 4 thí nghiệm. Từ các kết quả thí nghiệm, xây dựng được quy trình nhân giống gừng bằng phương pháp nuôi cấy mô.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5751
Bộ sưu tập: NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HuynhTruongHue09.pdf
  Restricted Access
352.59 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.