Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5754
Title: Điều Tra Và Thiết Kế Xây Dựng Mô Hình Hệ Thống Canh Tác Bền Vững Trong Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Nơi Đất Cao Nhiều Cát Vùng Bảy Núi An Giang.
Authors: Minh, Nguyễn Văn
Keywords: Nông nghiệp
Trồng trọt
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Đất cát
Bảy núi
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên tìm hiểu tổng quát về hiện tình kinh tế hộ và các hệ thống canh tác phổ biến cùng với các mô hình tiên tiến đang được thực hiện tại vùng, bằng các phương pháp tiếp cận nông dân và phỏng vấn kinh tế hộ. Kế đến khảo sát thí điểm các nông hộ có mô hình canh tác tiên tiến, hiệu quả cao đồng thời đúc rút ưu khuyết điểm làm cơ sở để nhân rộng mô hình. Cuối cùng, triển khai thực hiện các thí nghiệm về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như các mô hình có sử dụng phân bón từ nguồn gốc hữu cơ bảo vệ môi trường bền vững nhằm khuyến cáo nông dân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5754
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mhht.pdf
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.