Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5772
Title: Hiện trạng canh tác và một số biện pháp phòng trị sâu bệnh hại chính trên dưa hấu tại tri tôn và xã vĩnh thành, châu thành, An giang
Authors: Dũng, Nguyễn Phú
Keywords: Hiện trạng canh tác
Biện pháp phòng trị
Sâu bệnh hại
Dưa hấu
Tri tôn
Vĩnh thành
An Giang
Châu thành
Issue Date: 17-Feb-2009
Abstract: Nội dung chính của đề tài gồm 2 chương, Kết luận - kiến nghị và các bảng phụ lục kết quả nghiên cứu thu được. Chương một nêu lên mục tiêu và nội dung nghiên cứu, đối tượng và chức năng nghiên cứu, cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu như phỏng vấn nông hộ, thí nghiệm ngoài đồng. Chương 2 - các kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả, từ các số liệu thu được qua thí nghiệm thực tiễn rút ra kết quả nghiên cứu.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5772
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuDung.pdf
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.