Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5781
Title: Đánh Giá Hiện Trạng Chăn Nuôi Và Nguồn Thức Ăn Cho Chăn Nuôi Bò Trên Địa Bàn Các Huyện Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn Tỉnh An Giang
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Thu
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Chăn nuôi bò
Nguồn thức ăn
Thoại sơn
Tịnh biên
Tri tôn
An Giang
Issue Date: 24-Oct-2006
Abstract: Đề tài tiến hành điều tra nguồn thức ăn cho chăn nuôi bò, tạp quán và kỹ thuật chăn nuôi của người dân địa phương. Những khó khăn tồn tại trong quá trình phát triển đàn bò ở địa phương. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp kinh tế kỹ thuật để đẩy nhanh tiến trình phát triển chăn nuôi bò của tỉnh nhà.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5781
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dieutranuoibo.pdf
  Restricted Access
604.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.