Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5793
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Phú, Phạm Xuân
Keywords: Du lịch
Mỹ hòa hưng
Long xuyên
An Giang
Abstract: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch dựa vào cộng đồng và các điều kiện để phát triển du lịch tạo điều kiện cho những hộ nghèo tham gia vào hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng, góp phần xóa đói giảm nghèo,giữ gìn bảo vệ môi trường, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5793
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamXuanPhu2010.pdf
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.