Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5797
Title: Nghiên cứu điều chế và đặc tính chất xúc tác TiO2 được cấy thêm nguyên tố Nitơ nhằm nâng cao hoạt tính quang hóa ở vùng ánh sáng khả kiến
Authors: Tân, Phạm Phát
Dung, Nguyễn Thị
Trí, Trần Mạnh
Keywords: TiO2
Quá trình quang hóa
Ánh sáng khả kiến
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Description: Tạp chí khoa học. Tập 45. Số 2. 2007
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5797
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tap 45.So 2.2007.pdf
  Restricted Access
11.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.