Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5832
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc đến hoạt tính hóa học các dẫn xuất Halogen trong phản ứng thế Nucleophin
Authors: Lý, Nguyễn Minh
Keywords: Phản ứng thế Nucleophin
Dẫn xuất halogen
Tính toán lượng tử
Tác nhân Nucleophin
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung đề tài trình bày kết quả khảo sát cấu trúc của dẫn xuất halogen, tác nhân nucleophin và sự ảnh hưởng của cấu trúc đến hoạt tính hoá học của các dẫn xuất trên trong phản ứng thế nucleophin đơn phân tử (SN1) và lưỡng phân tử (SN2)
Description: Đề tài nghiên cứu sinh viên cấp trường
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5832
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Minh Ly.pdf
  Restricted Access
4.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.