Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5835
Title: Chế tạo chất xúc tác quang TiO2 - Graphen bằng các phương pháp khác nhau và khảo sát hoạt tính của chúng trong phản ứng phân hủy Orange 52
Authors: Lý, Nguyễn Minh
Keywords: Phản ứng phân hủy
Orange 52
TiO2 – graphen
Ánh sáng khả kiến
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nội dung đề tài được thực hiện nhằm chế tạo graphen oxit (GO), graphen được khử từ graphen oxit (rGO), P25 TiO2 – graphen (P25 TiO2 – rGO) và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng trong phản ứng phân huỷ orange 52 bằng ánh sáng khả kiến. Đồng thời, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác của P25 TiO2 – graphen như nồng độ đầu của orange 52 và pH môi trường phản ứng cũng được nghiên cứu.
Description: Đề tài nghiên cứu sinh viên cấp trường
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5835
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Minh Ly 2.pdf
  Restricted Access
6.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.