Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5846
Title: Phân lập nấm nội sinh trong lúa hoang và bước đầu khảo sát khả năng đối kháng với nấm bệnh đạo ôn Pyricularia oryzae
Authors: Mi, Trương Kiều
Keywords: Lúa hoang
Nấm Endophytes
Bệnh đạo ôn
Lúa
Bệnh và các loài gây hại
Khoa học cây trồng
Wild rice
Endophytes
Rice blast disease
Rice
Diseases and pets
Crop science
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Thu mẫu và phân lập nấm trong cây lúa hoang vào giai đoạn cây lúa chuẩn bị trổ dọc dọc theo kênh dẫn nước ở xã Vĩnh Phước, Tri Tôn An Giang; Thử khả năng đối kháng nấm bệnh đạo ôn
Description: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5846
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Kieu Mi.SVNCKH00145.pdf
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.