Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5848
Title: Ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng Naphtalen Acetic Acid và Benzyl Adenine lên sự tạo chồi In vitro cây huyền tinh (Tacca leontopetaloides)
Authors: Kiếp, Vỏ Vạn
Keywords: Chất điều hòa sinh trưởng
Huyền tinh
Nhân giống in vitro
Khoa học cây trồng
Growth regulators
Tacca leontopetaloides
Fertilization in vitro
Crop science
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Xác định nồng độ chất điều hoà sinh trưởng BA đơn lẻ và nồng độ BA kết hợp với NAA tốt nhất cho quá trình tạo chồi in vitro cây huyền tinh.
Description: Nghiên cứu khoa học SV (Cấp khoa)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5848
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Kiep.SVNCKH00154.pdf
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.