Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5893
Title: Các Biến Thế Tương Đương Của Tích Phân Riemann Trong Toán Phổ Thông
Authors: Vinh, Mai Quang
Keywords: Toán học
Biến thế tương đương
Tích phân riemann
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài giới thiệu các hình thức khác nhau của tích phân Riemann đối với lớp hàm liên tục trên một đoạn và làm rõ bản chất tương đương của chúng. Nội dung đề tài có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh phổ thông và sinh viên ngành sư phạm toán như: cơ sở lí luận, các biến thể của tích phân Riemann và mối quan hệ, một số sai lầm thường thấy ở học sinh phổ thông khi giải toán tích phân.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5893
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cacbienthetuongduong.pdf
  Restricted Access
613.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.