Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5932
Title: Định Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Cơ Học Trong Chương Trình Trung Học Phổ Thông
Authors: Giang, Lê Thị Linh
Keywords: Vật lý
Cơ học
Bài tập
Trung học phổ thông
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài phân loại và nêu phương pháp giải chung và phương pháp giải cụ thể cho mỗi dạng loại của bài tập cơ học trong chương trình trung học phổ thông đồng thời rút ra một số kết luận liên quan đến quá trình nghiên cứu và giải bài tập.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5932
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dinhdangvaphuongphap.pdf
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.