Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6093
Title: Ảnh hưởng của yếu tố nội sinh đến sự hài lòng của Sinh viên đối với hoạt động đào tạo trong Trường Đại học
Authors: Giang, Lê Thị Linh
Keywords: Yếu tố nội sinh
Sự hài lòng của sinh viên
Đặc điểm cá nhân sinh viên
Issue Date: 2015
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Mô hình lý thuyết chúng tôi đưa ra được kiểm chứng lần đầu tiên tại Trường Đại học An Giang, thông qua nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua khảo sát 491 sinh viên đang học tại Trường Đại học An Giang vào năm học 2012 – 2013. Kết quả phân tích cho thấy, có mối liên hệ giữa kết quả sinh viên đánh giá hài lòng với yếu tố về: (1) nhu cầu sinh viên, (2) kiểu nhân cách hướng nội/hướng ngoại, (3) chỗ ở hiện tại của sinh viên, (4) vị trí con trong gia đình của sinh viên, (5) nghề nghiệp bố, (6) nghề nghiệp mẹ, (7) trình độ học vấn của mẹ, và (8) mức sống của sinh viên.
Description: Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. 2015 Quyển 5 (1),80 – 91
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6093
Appears in Collections:Quyển 05 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Linh Giang_0.pdf
  Restricted Access
569.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.