Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6143
Title: Xúc tác quang phân hủy orange 52 sử dụng tio2 và một số yếu tố ảnh hưởng.
Authors: Tân, Phạm Phát
Luân, Nguyễn Thành
Keywords: Quá trình xác tác quang
Sự phân hủy
Orange 52
Tia khả kiến
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển.8 (4)
Abstract: Quá trình phân hủy phẩm màu Orange 52 dưới tia khả kiến trên cơ sở xúc tác quang sử dụng TiO2 P25 Degussa được khảo sát. Các yếu tố như nồng độ đầu của Orange 52, pH môi trường, anion S2O8 2-có ảnh hưởng đến quá trình sự chuyển hóa của Orange 52 sau 3 giờ chiếu sáng. Kết quả cho thấy, nồng độ đầu của Orange 52 từ 0,03 mM đến 0,05 mM cho hiệu suất chuyển hóa cao nhất (76,9 – 99,8%). Phản ứng quang phân hủy Orange 52 0,05M đạt tối ưu pH = 4 (89,1%). Mặt khác, sự hiện diện anion S2O8 2-trong khoảng 0,02 – 0,5% cho kết quả phân hủy Orange 52 đạt tối ưu
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang,Quyển 8 (4 ),41 – 45
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6143
Appears in Collections:Quyển 08 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Phat Tan_0.pdf
  Restricted Access
530.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.