Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6198
Nhan đề: Manipulating rumen fermentation for mitigation of methane emissions from ruminants
Tác giả: Thao, Nguyễn Thế
Bằng, Nguyễn Phi
Từ khoá: Dietary
Methane emission
Ruminants
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Tạp chí khoa học số đặc biệt. Volume 3 (3) 2015. Part C: Agricultural Sciences, Fisheries and Biotechnology
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6198
Bộ sưu tập: Vol 03 (3)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nguyen The Thao - Nguyen Phi Bang.pdf
  Restricted Access
515.23 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.