Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6224
Title: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra.
Authors: Sơn, Nguyễn Thanh
Keywords: Chuẩn đầu ra
Đánh giá
Đổi mới
Kiểm tra
Năng lực
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 9 (1) - 2016;
Abstract: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu quan trọng trong quá trình dạy và học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kiểm tra, đánh giá tại các trường đại học chưa mang lại hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong bài viết này, tác giả tập trung tìm hiểu về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực và đưa ra một số biện pháp góp phần đổi mới công tác này tại các trường đại học Việt Nam, hướng đến mục tiêu đào tạo nhân lực đáp ứng chuẩn đầu ra đã tuyên bố với xã hội.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,35 – 40
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6224
Appears in Collections:Quyển 09 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thanh Son_0.pdf
  Restricted Access
534.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.