Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6225
Title: Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An giang qua nghiên cứu trường hợp cấp huyện.
Authors: Liên, Trần Thị Kim
Keywords: Sự tham gia quản lý
Lãnh đạo phụ nữ
Hệ thống chính trị
Cấp huyện
Bình đẳng giới
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 9 (1) - 2016
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét các vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo quản lý có ảnh hưởng đến sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong hệ thống chính trị cấp huyện của tỉnh An Giang. Bài viết dưới đây sử dụng phương pháp phân tích thống kê nhằm tính toán và so sánh mức độ tác động của từng nhóm yếu tố văn hóa - môi trường đối với sự tham gia của phụ nữ cấp huyện trong hệ thống chính trị của tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ có vai trò tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Khoảng cách giới trong việc giữ các vị trí quyền lực quan trọng tại địa bàn khảo sát vẫn còn hiện hữu; Có sự khác biệt về đánh giá năng lực của phụ nữ và nam giới khi tham gia lãnh đạo, quản lý; quy định tuổi về hưu sớm hơn nam giới 5 năm là những khó khăn của cán bộ nữ so với nam giới khi tham gia lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện hiện nay.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016,101-111
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6225
Appears in Collections:Quyển 09 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Kim Lien_0.pdf
  Restricted Access
580.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.