Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6227
Title: Khám phá và phân tích các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học
Authors: Đạt, Trần Văn
Thắng, Võ Văn
Lâm, Lê Minh Tuấn
Keywords: Nghiên cứu giáo dục
Đạo đức nghiên cứu
Nguyên tắc đạo đức
Chuẩn mực đạo đức
Uỷ ban đạo đức
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 9 (1) - 2016;
Abstract: Đạo đức nghiên cứu là một tập hợp các nguyên tắc và những chuẩn mực phổ quát dùng để giám sát và trợ giúp những nhà nghiên cứu giáo dục thực hiện những nghiên cứu với những chuẩn mực đạo đức cao nhất. Đạo đức nghiên cứu đóng vai trò tối quan trọng đối với tất cả các nhà nghiên cứu giáo dục trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu hoặc sử dụng và ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Để được xem là một nghiên cứu có chuẩn mực đạo đức cao thì tất cả các giai đoạn của một nghiên cứu – từ giai đoạn thiết kế đề cương nghiên cứu đến giai đoạn đệ trình kết quả nghiên cứu – phải tuyệt đối trung thực. Bài viết này (1) khám phá 4 nguyên tắc của đạo đức nghiên cứu: tính chân thật; trách nhiệm học thuật, khoa học, và nghề nghiệp; tôn trọng quyền, phẩm giá, và sự khác biệt của con người; và trách nhiệm đối với xã hội; (2) phân tích 6 chuẩn mực cơ bản của đạo đức nghiên cứu: thực hiện quyền tác giả, ngăn chặn trình trạng đạo văn, bình duyệt đồng đẳng, quản lý dữ liệu, ngăn chặn sự vi phạm đạo đức nghiên cứu, và trân trọng người tham gia nghiên cứu; (3) khuyến nghị những yêu cầu cần thiết để thành lập Ủy ban đạo đức ở các trường đại học,tại Việt Nam nhằm mục đích đảm bảo những nghiên cứu nghiêm túc có chất lượng cao, đồng thời ngăn chặn những nghiên cứu cẩu thả có chất lượng thấp
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1), năm 2016
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6227
Appears in Collections:Quyển 09 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
610 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.