Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6230
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại một số Trường Đại học thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Authors: Giang, Lê Thị Linh
Anh, Trần Thị Lan
Sôryaly, Châu
Keywords: Sự hài lòng của sinh viên
Hoạt động đào tạo đại học
Giáo dục đại học
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 9 (1) - 2016
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học nhằm hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Mẫu nghiên cứu gồm 1.447 sinh viên hệ đại học hình thức giáo dục chính quy tại 4 trường đại học công lập thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Trà Vinh). Người tham gia hoàn thành bảng hỏi gồm 2 phần: Một là, đánh giá mức độ kì vọng của sinh viên và mức độ đáp ứng của nhà trường. Hai là, đặc điểm cá nhân của sinh viên. Kết quả thu được từ các phân tích thống kê cho thấy sinh viên ở 4 trường hài lòng về chất lượng hoạt động đào tạo đại học ở mức cao. Kết quả thống kê từ các phân tích hồi quy đa biến xác định rằng 3 thành tố của hoạt động đào tạo (Chương trình đào tạo, Năng lực chuyên môn của giảng viên, Phẩm chất trách nhiệm của giảng viên) và 2 yếu tố liên quan đặc điểm cá nhân của sinh viên (Kì vọng của sinh viên, Mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên) ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Những khuyến nghị, dựa trên kết quả nghiên cứu, được đề xuất và thảo luận.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 9 (1) 2016, 26 – 34
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6230
Appears in Collections:Quyển 09 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Thi Linh Giang_0.pdf
  Restricted Access
885.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.