Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6238
Title: Mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh: Vai trò tương tác của sở hữu nhà nước.
Authors: Thăng, Đoàn Vinh
Keywords: Cấu trúc vốn
Hiệu quả kinh doanh
Vai trò tương tác
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Quyển 10 ( 2 ) - 2016
Abstract: Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên hiệu quả kinh doanh của 2.888 công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam. Kết quả ước lượng bằng mô hình hồi quy theo phương pháp OLS cho thấy rằng, cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh, đại diện bởi tỉ số ROA và ROE, có mối quan hệ hình chữ U ngược. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn cho thấy ảnh hưởng tương tác của sở hữu nhà nước lên mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả kinh doanh, trong đó, ảnh hưởng của tỉ lệ nợ trên tổng tài sản (cấu trúc vốn) lên hiệu quả kinh doanh càng yếu hơn trong trường hợp các doanh nghiệp bị chi phối bởi nhà nước.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 10 (2), 20 – 31
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6238
Appears in Collections:Quyển 10 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 - Doan Vinh Thang - R_0.pdf
  Restricted Access
646.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.