Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6269
Title: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men acid citric của chúng aspergillus niger từ dịch thủy phân bã mía bằng enzyme celluase
Authors: Linh, Đào Thị Mỹ
Mai, Nguyễn Thị Quỳnh
Huyên, Vy Ngo
Phương, Lê Thị Hồng
Keywords: Acid citric
Aspergillus niger
Cellulase
Lên men
Thủy phân
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Bã mía sử dụng trong đề tài có hàm ẩm 27,96%, hàm lượng cellulose 42,96%, được tiền xử lý bằng HSO4,75% và NaOH 1,50%, ở ở 121 C/1h, sau đo thủy phân bằng enzyme cellulase.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 109 – 119
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6269
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 - Dao Thi My Linh_0.pdf
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.