Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6270
Title: Các yếu tố tác động đến khả năng tham gia việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Phúc, Nguyễn Đình
Keywords: Yếu tố
Việc làm phi nông nghiệp
Nông thôn
An Nhơn
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng tham gia việc làm phi nông nghiệp của lao động nông thôn trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Kết quả phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy xác suất Probit cho thấy, có 9 yếu tố giải thích cho sự tham gia việc làm phi nông nghiệp của người lao động và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến việc làm phi nông nghiệp đối với lao động nông thôn là khác nhau
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 13 (1), 11 – 18
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6270
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 - Nguyen Dinh Phuc_0.pdf
  Restricted Access
565.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.