Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6271
Title: Những yếu tố cách tân trong văn học quốc ngữ nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Authors: Kha, Nguyễn Văn
Keywords: Văn học quốc ngữ Nam Bộ
Cách tân
Văn hóa phương tây
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, văn học Nam Bộ Việt Nam đã thực hiện một cuộc cách tân. Văn học viết bằng chữ quốc ngữ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt tinh thần của một bộ phận công chúng độc giả.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 19 – 25
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6271
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 - Nguyen Van Kha_0.pdf
  Restricted Access
558.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.