Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6276
Title: Dấu ấn văn hóa Pháp trong kiến trúc ờ An Giang cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX
Authors: Thắng, Võ Văn
Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Dấu ấn văn hóa Pháp
Kiến trúc
An Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Bài viết tập trung chỉ rõ dấu ấn văn hóa Pháp trong các công trình kiến trúc ở An Giang thời kỳ Pháp xâm lược vùng đất này, được thể hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn đầu từ khi Pháp bắt đầu xâm lược (1867 đến 1900) là giai đoạn có sự áp đặt văn hóa Pháp thông qua các phong cách kiến trúc du nhập; giai đoạn tiếp theo từ 1900 đến 1945, do sự khác biệt về đặc điểm hai nền văn hóa Đông – Tây, điều kiện địa lý, khí hậu, lịch sử,… ở An Giang đã tạo ra sự giao lưu, tiếp biến cho quá trình biến đổi kiến trúc Pháp ở đây, làm cho nó có những đặc trưng, thể hiện được những giá trị tích cực riêng của nó.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 13 (1), 79 – 87
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6276
Appears in Collections:Quyển 13 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08 - Vo Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
974.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.