Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6284
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của đội ngũ bán hàng trường hợp công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh ở khu vực miền tây
Authors: Thăng, Đoàn Vinh
Keywords: Sự thỏa mãn
Đội ngũ bán hàng
Lực lượng bán hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của đội ngũ bán hàng: trường hợp công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở khu vực Miền Tây.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 14 (2), 1 – 13
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6284
Appears in Collections:Quyển 14 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 - Doan Vinh Thang_0.pdf
  Restricted Access
356.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.