Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6287
Title: Ảnh hưởng của biện pháp tưới tiêu tiết kiệm và xử lý rôm đến sinh trưởng và năng xuất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long
Authors: Khương, Nguyễn Quốc
Dang, Lê Văn
Hưng, Ngô Ngọc
Keywords: Tưới tiêu tiết kiệm nước
Đất phù sa
Sinh trưởng và năng suất lúa
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá các biện pháp tưới tiết kiệm và xử lý rơm đến sinh trưởng và năng suất lúa. Thí nghiệm một nhân tố trong bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức (CF: ngập liên tục, không bón phân hữu cơ và lượng rơm vụ trước được lấy khỏi ruộng.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển, 14 (2), 34 – 43
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6287
Appears in Collections:Quyển 14 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Nguyen Quoc Khuong_0.pdf
  Restricted Access
518.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.