Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6289
Title: Hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa của Việt Nam - Từ nhận thức hành động
Authors: Thắng, Võ Văn
Thơ, Nguyễn Thị Ngọc
Hải, Trần Xuân
Keywords: Hội nhập quốc tế
Văn hóa
Giao lưu văn hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Trải qua 87 năm, trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng của vấn đề hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển, 14 (2), 58 – 64
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6289
Appears in Collections:Quyển 14 (2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06 - Vo Van Thang_0.pdf
  Restricted Access
276.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.