Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6291
Nhan đề: Ảnh hưởng tương tác của giới tính ceo lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn: Trường hợp các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam
Tác giả: Thăng, Đoàn Vinh
Từ khoá: Sở hữu nhà nước
Cấu trúc vốn
Ảnh hưởng tương tác
Giới tính CEO
Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học An Giang
Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam
Mô tả: An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 15 (3), 1-11
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6291
Bộ sưu tập: Quyển 15 (3)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
01 - Doan Vinh Thang_2.pdf
  Restricted Access
336.76 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.