Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6291
Title: Ảnh hưởng tương tác của giới tính ceo lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn: Trường hợp các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam
Authors: Thăng, Đoàn Vinh
Keywords: Sở hữu nhà nước
Cấu trúc vốn
Ảnh hưởng tương tác
Giới tính CEO
Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam
Description: An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 15 (3), 1-11
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6291
Appears in Collections:Quyển 15 (3)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01 - Doan Vinh Thang_2.pdf
  Restricted Access
336.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.