Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309
Title: Ảnh hưởng của các mức đạm và biện pháp bón thấm urê đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long
Authors: Khương, Nguyễn Quốc
Dang, Lê Văn
Hưng, Ngô Ngọc
Keywords: Bón thấm urê
Hiệu quả nông học của đạm
Sinh trưởng
Năng suất lúa và đất phù sa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309
Appears in Collections:Quyển 16 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 - Nguyen Quoc Khuong_0(1).pdf
  Restricted Access
559.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.