Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309
Nhan đề: Ảnh hưởng của các mức đạm và biện pháp bón thấm urê đến sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phù sa tại Bình Minh - Vĩnh Long
Tác giả: Khương, Nguyễn Quốc
Dang, Lê Văn
Hưng, Ngô Ngọc
Từ khoá: Bón thấm urê
Hiệu quả nông học của đạm
Sinh trưởng
Năng suất lúa và đất phù sa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6309
Bộ sưu tập: Quyển 16 (4)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
03 - Nguyen Quoc Khuong_0(1).pdf
  Restricted Access
559.5 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.