Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6310
Title: Sự tương đồng về cấu trúc electron và từ tính giữa các nhóm nguyên tử NanV (n = 8-12) với kim loại chuyển tiếp
Authors: Hồng, Nguyễn Văn
Thạt, Nguyễn Văn
Keywords: Nhóm nguyên tử
DGDZVP (Cộng hóa trị phân cực đôi zeta)
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học An Giang
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6310
Appears in Collections:Quyển 16 (4)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04 - Nguyen Van Hong_0.pdf
  Restricted Access
791.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.