Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6316
Title: Tối ưu hóa nhiệt độ và thời gian thanh trùng sản phẩm nước giải khát thuốc dòi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Authors: Tân, Nguyễn Duy
Keywords: Cây thuốc dòi
Hợp chất sinh học
Nước giải khát
Phương pháp bề mặt đáp ứng
Sự tối ưu hóa
Thanh trùng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học An Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 12 – 21
Abstract: Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) được sử dụng để tối ưu hóa nhiệt độ và thời gian thanh trùng sản phẩm nước giải khát thuốc dòi dựa vào các chỉ tiêu như hàm lượng vitamin C, anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu phức hợp điểm tâm (CCD) với mô hình 23+star để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ (70÷90oC) và thời gian thanh trùng (15÷35 phút) đến các chỉ tiêu được chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình thanh trùng tối ưu đạt được ở 83oC trong 31 phút. Hàm lượng vitamin C, anthocyanin, flavonoid, polyphenol và tannin trong sản phẩm lần lượt là 60,26 mg/L; 6,18 mg/L; 147,55 mg/L; 312,01 mg/L và 422,95 mg/L.
URI: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/494
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6316
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 - Nguyen Duy Tan.pdf
  Restricted Access
772.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.