Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6318
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay
Authors: Mai, Trần Khánh
Keywords: Thực trạng
Giải pháp
Chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh,
Sinh viên
Trường Đại học An Giang
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 95 – 109
Abstract: Giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Đồng thời việc quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết tại Đại hội XII (2016) của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học An Giang nói riêng hiện nay là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Để đánh giá đúng thực trạng dạy học, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tác giả tổng hợp kết quả qua khảo sát bằng bảng hỏi của cán bộ quản lý, giảng viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng, sinh viên ở nhà trường. Từ đó, tác giả nhận thấy rằng thực trạng còn biểu hiện một số mặt tồn tại, khiếm khuyết nhất định trong tổ chức hoạt động dạy học, đánh giá chất lượng môn học cần được tác động điều chỉnh kịp thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong nhà trường hiện nay.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6318
Appears in Collections:Quyển 18 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11 - Tran Khanh Mai.pdf
  Restricted Access
670.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.