Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6322
Nhan đề: Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ -không giãn trong không gian Hilbert
Tác giả: Hiếu, Nguyễn Trung
Ngọc, Huỳnh Diễm
Từ khoá: Ánh xạ 
Không giãn
Dãy lặp hỗn hợp
Không gian Hilbert
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Đồng Tháp
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Science;Vol. 18 (6), pp. 47 – 58
Tóm tắt: Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng những kết quả của Dong, He và Cho (2015) cho hai họ ánh xạ  - không giãn trong không gian Hilbert. Từ đó, chúng tôi giới thiệu một dạng dãy lặp hỗn hợp tổng quát cho hai họ ánh xạ  - không giãn và thiết lập một số kết quả về sự hội tụ của dạng dãy lặp này trong không gian Hilbert. Đồng thời, chúng tôi đưa ra ví dụ minh họa sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho hai ánh xạ  - không giãn trong không gian Hilbert.
Định danh: http://sj.agu.edu.vn/?q=node/490
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6322
Bộ sưu tập: Quyển 18 (6)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
06 - Nguyen Trung Hieu.pdf
  Restricted Access
332.38 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.