Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6396
Nhan đề: Dự báo xu hướng phân bố lao động ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025
Tác giả: Liên, Trần Thị Kim
Hằng, Hoàng Thu
Từ khoá: Dự báo
Phân bố lao động
Phân công lao động
Khu vực nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Tóm tắt: Bài viết sử dụng các phương trình dự báo việc làm trong các ngành kinh tế theo phương pháp hồi quy OLS để dự báo số lượng lao động có việc làm theo giới tính, nhóm tuổi, ngành, nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật, hình thức sở hữu, vị thế công việc từ đó tìm ra xu hướng việc làm, phân công và phân bố lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025. Kết quả dự báo sẽ là cơ sở cho Tỉnh đưa ra những chính sách phát triển nguồn lao động, phân công và phân bố lao động phù hợp với cộng đồng dân cư cũng như chính sách phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn trong thời gian tới.
Mô tả: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 8 – 17
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6396
Bộ sưu tập: Quyển 24 (1)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
1587980951.pdf
  Restricted Access
400.52 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.