Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6396
Title: Dự báo xu hướng phân bố lao động ở khu vực nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025
Authors: Liên, Trần Thị Kim
Hằng, Hoàng Thu
Keywords: Dự báo
Phân bố lao động
Phân công lao động
Khu vực nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học An Giang, ĐHQG-HCM
Abstract: Bài viết sử dụng các phương trình dự báo việc làm trong các ngành kinh tế theo phương pháp hồi quy OLS để dự báo số lượng lao động có việc làm theo giới tính, nhóm tuổi, ngành, nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật, hình thức sở hữu, vị thế công việc từ đó tìm ra xu hướng việc làm, phân công và phân bố lao động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2025. Kết quả dự báo sẽ là cơ sở cho Tỉnh đưa ra những chính sách phát triển nguồn lao động, phân công và phân bố lao động phù hợp với cộng đồng dân cư cũng như chính sách phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn trong thời gian tới.
Description: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang; Vol. 24 (1), 8 – 17
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/6396
Appears in Collections:Quyển 24 (1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1587980951.pdf
  Restricted Access
400.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.